Суурь судалгааны үр дүнд суралцагчийн сурлагын амжилтыг дэмжих сургалтыг Хэнтий аймагт зохион байгуулж байна