Суурь судалгааны үр дүнд суралцагчийн сурлагын амжилтыг дэмжих сургалтыг дархан-уул аймагт зохион байгуулж байна