“Хичээл сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх арга зүй, аргачлалыг таниулах” сургагч багш бэлтгэх вакум сургалт боллоо