“2021-2022 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил” хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна