Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээ “PISA-2022” турших шалгалтыг амжилттай зохион байгуулж байна