I-III анги энэ сарын 7-ныг, IV-XII анги 14-нийг хүртэл хичээллээд амарна