“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨХ ХАМТЫН САНААЧИЛГА, ТҮНШЛЭЛ” НЭГДСЭН ОНЛАЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮНДСЭН ХӨТӨЛБӨР