Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгодог сургуулийн суралцагчдад зориулсан