“Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур боловсруулах” бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын багийн уулзалт, хэлэлцүүлэг