“Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2020 онд баталсан баримт бичгийн эмхэтгэл”