Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

 • Аудио унших
 • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

БҮРЭН ДУНД – ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ 2015

eec.mn2016-02-23

2015 оны бүрэн дунд боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны жишиг даалгавар

12-р ангийн математикийн хичээлийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын материалын бүтэц
Шалгалтын  материал нь 2 дэвтрээс бүрдэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 1-ийг 120 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь нээлттэй асуулт бүхий 21 даалгавраас бүрдэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 2-ийг 80 минутад хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь нээлттэй асуулт бүхий 14  даалгавраас бүрдэнэ.

 • 12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн  жишиг  даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн  жишиг  даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн   үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн хяналтын хүснэгт-1  ТАТАХ 

12-р ангийн математикийн хичээлийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын материалын бүтэц
Шалгалтын  материал нь 2 дэвтрээс бүрдэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 1-ийг 60 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь сонгох хэлбэрийн  20  даалгавартай байна.
Шалгалтын дэвтэр 2-ийг 90 минутад хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь задгай хэлбэрийн даалгаврууд байна.

 

 • 12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн жишиг  даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн жишиг  ДЭВТЭР-1 -ийн үнэлгээ ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн жишиг  даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн жишиг  ДЭВТЭР-2 -ийн үнэлгээ ТАТАХ 

12-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
Шалгалтын материал нь шалгалтын 2 дэвтрээс бүрдэнэ. Нийт 180 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 1 нь А хэсэг буюу унших чадварыг шалгасан зохиолын бус баримтын 3 эх агуулсан байх бөгөөд сурагч өөрөө нэгийг нь сонгон даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Энэ хэсэгт өгөгдсөн сонголт бүхий эхүүд нь хэлбэр, зорилго, агуулгын хувьд харилцан адилгүй өөр өөр байх ба үгийн тоо ойролцоогоор 800 байна.
Б хэсэг нь бичих чадварыг шалгасан даалгавар байх ба уншсан эхтэйгээ холбогдоно. Шалгалтын дэвтэр 1-ийг 90 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 2 нь мөн А, Б хэсэгтэй. А хэсэг нь унших чадварыг шалгасан даалгавар байх бөгөөд заавал гүйцэтгэх ёстой уран зохиолын нэг эхтэй бөгөөд түүнд зориулсан асуултанд хариулна. А хэсгийн эхийг томоохон тууж, роман, өгүүллэгийн хэсгээс авсан байж болно. Мөн 12-р ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшинд тохирсон байх бөгөөд ойролцоогоор 800 орчим үгтэй байна.
Энэ хэсгийн асуулт даалгавар нь сурагчид Монгол хэлээр унших, бичихдээ хэрхэн ойлгож, ямар мэдлэгээр хариулж байгааг шалгах зорилготой
Б хэсэг нь бичих чадварыг шалгасан 3 даалгаврын нэгийг нь сонгон авч даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Шалгалтын дэвтэр 2-ийг 90 минутад хийж гүйцэтгэнэ.

 

 

 • 12-р ангийн Монгол хэл хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ 
 • 12-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

12-р ангийн Гадаад хэлний шалгалтын материалын бүтэц
Шалгалтын материал нь 2 хэсгээс бүрдэнэ. 1-р хэсэг нь унших чадварын даалгавар, 2-р хэсэг нь бичих чадварын даалгавар байна. Нийт 90 минутын хугацаанд даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ.

АНГЛИ ХЭЛ

 

 • 12-р ангийн англи хэлний хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ 
 • 12-р ангийн англи хэлний хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

ОРОС ХЭЛ

 • 12-р ангийн орос хэлний хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ 
 • 12-р ангийн орос хэлний хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

12-р ангийн Сонгосон агуулга шалгалтанд хамрагдах  хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
Шалгалтын материал нь 2 шалгалтын дэвтрээс бүрдэнэ. Нийт 130 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 1 нь сонгох хэлбэрийн 40 даалгавартай. 50 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
Шалгалтын дэвтэр 2 нь задгай даалгавар байна.  80 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

НИЙГМИЙН УХААН

 

 • 12-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

 

ФИЗИК

 

 

 

 • 12-р ангийн физикийн хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн физикийн хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн физикийн хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

ГАЗАРЗҮЙ

 

 

 • 12-р ангийн газарзүйн хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ 
 • 12-р ангийн газарзүйн хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ 

 

БИОЛОГИ

 

 

 

 • 12 -р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөр ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12 -р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөр ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөр ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөр ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөр үнэлэх аргачлал ТАТАХ 

ХИМИ

 

 

 • 12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөр ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн  ДЭВТЭР-1 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн химийн ДЭВТЭР-2 ТАТАХ 
 • 12-р ангийн химийн дэвтэр -2ийн үнэлэх аргачлал ТАТАХ