Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

   Боловсролын үнэлгээний төв нь Боловсролын тухай хуулийн гуравдугаар бүлгийн 171-д зааснаар сурлагын амжилт, бүх шатны боловсролын сургалтын чанарт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах, их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс авах ерөнхий боловсролын түвшин, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг тогтоох элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг үндэсний түвшинд зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээд юм.

   Боловролын үнэлгээний төвийн үндсэн үүрэг:

  • Бүх шатны сургалтын байгууллагын сургалтын чанарыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын жишиг арга зүй, аргачлалаар боловсруулах, чанарын хяналт-шинжилгээ хийх, санал, дүгнэлт гаргах,
  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх үнэлгээний даалгавар боловсруулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх арга зүйд багш нарыг сургах,
  • Хичээл бүрээр үнэлгээний жишиг даалгавар боловсруулах, суурь, бүрэн дунд боловсролын улсын шалгалт болон элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгавар боловсруулах, даалгаврын сан бүрдүүлэх,
  • Боловсролын чанарын үнэлгээний асуудлаар мэдээллийн сан үүсгэх, байгууллага, иргэдийг мэдээллээр хангах,
  • Үнэлгээний онол-арга зүйн чиглэлээр хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий байгууллага юм.