Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7011 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7577 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Улсын шалгалт

Боловсролын үнэлгээний төв нь 2018 оны 06 сарын 29-ний өдрийн БСШУС-ын сайдын А/425 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын дагуу анги дэвших болон улсын шалгалтыг зохион байгуулж байна.

Анги дэвших шалгалт, түүний зохион байгуулалт 

Анги дэвших шалгалт нь сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон суралцагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшинг тогтоох зорилготой ба шалгалтын үр дүнг тухайн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшинг ахиулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд ашиглана.

Боловсролын түвшин Анги Шалгалтын тоо Шалгалтын чиглэл
 

Бага боловсрол

III 1 ·       Нэгдмэл агуулга /III ангийн хөтөлбөрийн агуулгаар/
IV 2 ·       Сургууль сонгох 1  хичээл

·       Нэгдмэл агуулга /шалгалттай хичээлээс бусад/

 

 

 

Суурь боловсрол

VI 3 ·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Сургууль сонгох 1 хичээл

 

VII

 

3

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Сургууль сонгох 1 хичээл /шалгалтгүй хичээлээс/

 

VIII

 

3

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Суралцагч сонгох 1 хичээл /шалгалтгүй хичээлээс/

 

 

Бүрэн дунд боловсрол

 

X

 

3

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Суралцагч сонгох 1 хичээл /хими, биологи, физик, газар зүй, нийгмийн ухаан, түүх, англи хэл, орос хэл хичээлүүдээс/

 

XI

 

3

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Сонгох хичээл /хими, биологи, физик, газар зүй, нийгмийн ухаан, түүх, англи хэл, орос хэл хичээлүүдээс/

 

Улсын шалгалт, түүний зохион байгуулалт

Улсын шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийхэд чиглэх бөгөөд үр дүнг нь сурлагын амжилтыг сайжруулах суурь мэдээлэл болгон ашигладаг. Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөх ангийн суралцагч дараах хичээлээр улсын шалгалт өгнө.

Боловсролын түвшин Анги Шалгалтын тоо Шалгалтын чиглэл
Бага боловсрол V 3 ·       Монгол хэл

·       Математик

·       Хүн байгаль

 

 

Суурь боловсрол

 

 

IX

 

 

4

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Сонгох шалгалт /Байгалийн ухааны нэгдмэл агуулга, Нийгмийн ухаан, түүхийн хичээлийн нэгдмэл агуулга гэсэн хоёр шалгалтаас суралцагч аль нэгийг сонгоно/

·       Гадаад хэл /англи хэл, орос хэлнээс суралцагч аль нэгийг сонгоно/

 

Бүрэн дунд боловсрол

 

XII

 

4

·       Монгол хэл, бичиг, уран зохиол / нэгдмэл агуулга/

·       Математик

·       Сонгох шалгалт /хими, биологи, физик, газар зүй, нийгмийн ухаан, түүхээс суралцагч аль нэгийг сонгоно/

·       Гадаад хэл /англи хэл, орос хэлнээс суралцагч аль нэгийг сонгоно/