Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Бага, суурь - чанарын үнэлгээний жишиг 2015

2015 оны Бага, суурь боловсролын чанарын үнэлгээний үндэсний судалгааны жишиг даалгавар

5-р ангийн хичээлүүдийн жишиг даалгавар ба үнэлгээний аргачлал

          МАТЕМАТИК

          5-р ангийн Математикийн хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
          Шалгалтын материал нь 2 дэвтрээс бүрдэнэ.

          Шалгалтын дэвтэр 1-ийг 20 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь сонгох хэлбэрийн  

          20  даалгавартай  байна.

          Шалгалтын дэвтэр 2-ийг 40 минутад хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь задгай хэлбэрийн даалгаврууд байна.
 • 5-р ангийн математик хичээлийн  жишиг  даалгавар ТАТАХ
 • 5-р ангийн математик хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ


         МОНГОЛ ХЭЛ

         5-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
         Шалгалтын материал нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.
         А хэсгийг 30 минутанд, Б хэсгийг 30 минутад тус тус хийж гүйцэтгэнэ. Нийт даалгаврын хугацаа
         60 минут байна.
         А хэсэг нь 5-р ангийн суралцагчдын мэдлэг чадварын түвшинд тохирсон 300-350 үгтэй эхийг
         багтаасан унших даалгавар байх ба өгөгдсөн эхийг уншаад асуултанд хариулна.
         Б хэсэг нь эх зохиох даалгавар буюу зохион бичих чадварыг шалгасан даалгавар байна.

 • 5-р ангийн Монгол хэл хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ
 • 5-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ


         ХҮН БА БАЙГАЛЬ

       5-р ангийн хүн ба байгаль хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц

         Шалгалтын материал нь А ба Б хэсгээс бүрдэх ба нийт 60 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
         А хэсэг нь сонгох хэлбэрийн 20 даалгавартай байна. Энэ хэсгийг 20 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
         Тус бүрдээ 1 оноотой.
         Б хэсэг нь нээлттэй асуултууд байх ба асуулт бүр нь тодорхой сэдвээр байна. 1 асуулт нь хэд хэдэн   
         даалгавруудаас бүрдэнэ. Энэ хэсгийг 40 минут хийж гүйцэтгэнэ.

 • 5-р ангийн  хүн ба байгаль хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ
 • 5-р ангийн  хүн ба байгаль хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ


9-р ангийн хичээлүүдийн жишиг даалгавар ба үнэлгээний аргачлал

          МАТЕМАТИК

          9-р ангийн Математикийн хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
          Шалгалтын материал нь 2 дэвтрээс бүрдэнэ. Нийт  90 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
          Шалгалтын дэвтэр 1-ийг 25 минутын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь сонгох хэлбэрийн 
          25  даалгавартай байна.
          Шалгалтын дэвтэр 2-ийг 65 минутад хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь задгай хэлбэрийн даалгаврууд байна.

 

 • 9-р ангийн математик хичээлийн  жишиг даалгавар ТАТАХ
 • 9-р ангийн математик хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ


         МОНГОЛ ХЭЛ

         9-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц

         Шалгалтын материал нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.
         А хэсгийг 50 минутад, Б хэсгийг 40 минутад тус тус хийж гүйцэтгэнэ. Нийт даалгаврын хугацаа
         90 минут байна.
         А хэсэг нь 9-р ангийн суралцагчдын мэдлэг чадварын түвшинд тохирсон 700 орчим үгтэй эхийг
         багтаасан унших даалгавар байх ба өгөгдсөн эхийг уншаад асуултанд хариулна.
         Б хэсэг нь эх зохиох даалгавар буюу зохион бичих чадварыг шалгасан даалгавар байна.

 

 

 • 9-р ангийн Монгол хэл хичээлийн жишиг даалгавар ТАТАХ
 • 9-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ
 • 9-р ангийн Монгол хэл хавсралт -1 ТАТАХ
 • 9-р ангийн Монгол хэл хавсралт -2 ТАТАХ


         БАЙГАЛИЙН УХААН

         9-р ангийн Байгалийн ухаан хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
         Шалгалтын материал нь 2 хэсгээс бүрдэнэ. Нийт 120 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
         Шалгалтын дэвтэр 1 нь сонгох хэлбэрийн 35 даалгавартай бөгөөд 40 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
         Шалгалтын дэвтэр 2 нь нээлттэй асуултууд байна. 80 минутад хийж гүйцэтгэнэ

 

 

 • 9-р ангийн байгалийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ
 • 9-р ангийн байгалийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ
 • 9-р ангийн  байгалийн ухааны хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ


         НИЙГМИЙН УХААН

         9-р ангийн Нийгмийн ухаан хичээлийн шалгалтын материалын бүтэц
         Шалгалтын материал нь 2 хэсгээс бүрдэнэ. Нийт 120 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
         Шалгалтын дэвтэр 1 нь сонгох хэлбэрийн 40 даалгавартай бөгөөд 40 минутад хийж гүйцэтгэнэ.
         Шалгалтын материал 2 нь нээлттэй асуултууд байна. 80 минутад хийж гүйцэтгэнэ.

 

 

 • 9-р ангийн  нийгмийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-1 ТАТАХ
 • 9-р ангийн  нийгмийн ухааны хичээлийн жишиг даалгавар ДЭВТЭР-2 ТАТАХ
 • 9-р ангийн  нийгмийн ухааны хичээлийн үнэлгээний аргачлал ТАТАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.