Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

2014 ОНЫ ЭЕШ-ЫН БЛУПРИНТ

2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БИОЛОГИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Хувь
1 Амьд бие махбод 4 5 3 3 2 17 31.5
2 Биологийн төрөл зүйл 4 4 8 3 1 20 37.0
3 Амьд бие махбод - Орчин 3 3 4 6 1 17 31.5
Нийт даалгаврын тоо 11 12 15 12 4 54
Нийт хувь 20 22 28 22 7 100

2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХИМИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Хувь
1 Химийн бодис 3 4 4 2 1 14 31.8
2 Химийн бодисын шинж чанар 3 2 8 3 2 18 40.9
3 Химийн бодисын харилцан үйлчлэл 2 2 4 3 1 12 27.3
Нийт даалгаврын тоо 8 8 16 8 4 44
Нийт хувь 18 18 36 18 9 100Англи хэлний хичээлийн блупринт

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Оноо Хувь
Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо
Сонсох                          
Ярих                          
Унших 3 6 5 10 7 14 5 10 3 6 23 50 50
Бичих 3 6 5 10 8 16 5 10 3 6 24 50 50
Нийт даалгаврын тоо 6 12 10 20 15 30 10 20 6 12 47 100 100%
Нийт хувь 12 20 30 20 122014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ФИЗИКИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

АЙ  Танин мэдэхүйн түвшин  Нийт
Сэргээн санах  Ойлгох  Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх 
тоо оноо  тоо оноо  тоо оноо  тоо оноо  тоо оноо  тоо оноо 
1 ФИЗИК БИЕ БА ҮЗЭГДЭЛ /2ФИ1/ 3 3 2 2             5 5
2 ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР БА ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ /2ФИ2/  2 2 3 6 2 4 1 2 1 5 9 19
3 ФИЗИК ХУВИРАЛ БА ЭНЕРГИ /2ФИ3/ 3 3 3 6 2 4 1 2 1 5 10 20
4 ФИЗИК БИЕ БА ХӨДӨЛГӨӨН /3ФИ1/ 1 1 1 2 1 2 1 2     4 7
5 ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ /3ФИ2/  1 1 2 4 7 14 6 12 1 5 17 36
6 ФИЗИК ХУВИРАЛ БА ЭНЕРГИ /3ФИ3/     1 2 2 4 1 2 1 5 5 13
НИЙТ 10 10 12 22 14 28 10 20 4 20 50 100
20%   24%   28%   20%   8%   100%  


ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ-2014
МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХ ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Оноо Хувь
Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо Тоо Оноо
1 Түүхэн цаг хугацаа 4 6 2 2 3 6 2 2 1 4 12 20 20%
2 Түүхэн газар нутаг 3 4 3 6 4 8 2 2     12 20 20%
3 Түүхэн зүтгэлтэн 3 3 3 6 2 4 3 3 1 4 12 20 20%
4 Түүхэн сургамж 2 4 3 3 3 3 3 6 1 4 12 20 20%
5 Түүхэн баримт, эх сурвалж 2 2 3 6 3 5 3 3 1 4 12 20 20%
Нийт даалгаврын тоо 14 19 14 23 15 26 13 16 4 16 60 100  
Нийт хувь 23.3% 19% 23.3% 23% 25% 26% 21.6% 16% 6.6% 16%     100%


МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Оноо Ойлгох Оноо Хэрэглэх Оноо Задлан шинжлэх Оноо Үнэлэх Оноо Тоо   Хувь
 
Оноо
1 Тоо, тоолол 2 2 2 4 4 8 2 4     10 18  
25%
 
2 Алгебрь 3 6 4 8 6 12 3 6 2 15 18 47  
45%
 
3 Геометр 2 4 1 2 1 2 2 4 1 8 7 20  
17,5%
 
4 Магадлал, статистик 1 2 1 2 1 2 1 2 1 7 5 15  
12.50%
 
Нийт даалгаврын тоо 8 14 8 16 12 24 8 16 4 30 40 100  
100%
Нийт хувь 20% 20% 30% 20% 10%  


ОРОС ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ-2014 ОН

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Оноо Хувь
Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо
1 Сонсох                          
2 Ярих 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 13 30 32.5
3 Унших 2 2 3 2 6 2 3 3 2 5 16 40 40
4 Бичих 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 11 30 27.5
Нийт даалгаврын тоо 6 12 9 18 12 24 7 20 6 26 40 100  
Нийт хувь 15   22.5   30   17.5   15       100%


ГАЗАР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ

АЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙН ТҮВШИН НИЙТ
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Оноо  Хувь
тоо оноо тоо оноо тоо оноо тоо оноо тоо оноо
1 Хүн хүрээлэн буй орчин 2 2 7 10 10 20 9 18 2 8 30 58 55.6
2 Байгаль нийгмийн харилцан хамаарал 2 2 3 3 4 8 2 4 1 4 12 21 22.2
3 Бүс нутаг 3 3 2 2 4 8 2 4 1 4 12 21 22.2
НИЙТ 7 7 12 15 18 36 13 26 4 16 54 100  
ХУВЬ 13.0 22.2 33.3 24.1 7.4     100.0


НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ ХИЧЭЭЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДААЛГАВРЫН БЛУПРИНТ

Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Оноо Хувь
Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо Д/тоо Оноо
1 Нийгмийн ойлголт 2 1 3 1 4 1 3 3 2 3 14 26 23.3
2 Улс төр, ардчилал 2 1 3 1 5 1 3 2 2 3 15 24 25.0
3 Эдийн засаг 2 1 2 1 4 2 2 2 1 5 11 21 18.3
4 Нийгмийн давхраажилт 2 1 2 1 2 1 2 2 1 5 9 15 15.0
5 Соёл 2 1 1 1 2 1 1 3     6 8 10.0
6 Монгол ба олон улсын харилцаа 2 1 1 1 1 1 1 2     5 6 8.3
Нийт даалгаврын тоо 12 12 12 12 18 22 12 28 6 26 60 100  
Нийт хувь 20   20   30   20   10   100    


МОНГОЛ ХЭЛ, БИЧГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БЛУПРИНТ
 
Ай Хэлний нэгж Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Бүтээх Даалгаврын тоо Эзлэх хувь
1 УТГА Эх 1           5 38.5
Өгүүлбэр     1 1    
Үг    1 1      
Бүтээвэр            
2 БҮТЭЦ Эх   2         2 15.4
Өгүүлбэр            
Үг             
Бүтээвэр            
3 ХУВИРГАЛ Эх             3 23.1
Өгүүлбэр   2   1    
Үг             
Бүтээвэр            
4 СОЁЛ Эх     1/Монгол бичиг/     1/Эх зохиох/ 3 23.1
Өгүүлбэр            
Үг             
Бүтээвэр       1/Зөв бичих/    
Нийт даалгаврын тоо 1 5 3 3   1 13
Эзлэх хувь 7.7 38.5 23.1 23.1   7.7 100%


Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.